Liên hệ: chị Oanh
H: +8401222991337
Skype: ms_oanh
M: thuyoanh_tran@hotmail.com